بلیط هواپیما و مقررات آن

شرایط و مقررات بلیط هواپیما

 بلیط هواپیما :منظور بلیط هواپیمای مسافر و رسید توشه توزین شده است که این شرایط و اخطاریه ها جزئی از آن به شمار میرود.

حمل یا (ترانسپورت)،حمل و نقل

حمل کننده یعنی کلیه موسسات حمل کننده هوایی که عهده دار حمل مسافر یا توشه وی بوده و طبق این شرایط و یا هرگونه خدمت دیگر مربوط به چنین حمل و نقل هوایی اقدام به حمل مسافر یا توشه وی مینماید.

پیمان ورشو یعنی پیمان مربوط به یکنواخت نمودن پاره ای از مقررات حمل و نقل بین الملل هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضا رسیده یا اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ  سپتامبر ۱۹۵۵ در لاهه انجام گرفته و هرکدام در موردی شمول خواهد یافت.

۲- حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیت های مربوط به مسؤلیت مقرر در پیمان ورشو خواهد بود، مگر اینکه چنین حمل و نقلی همانطور که در پیمان مزبور تعریف شده از نوع حمل و نقل بین المللی نیاشد.

۳- حمل و نقل مذکور فوق و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده ای انجام میشود تا حدودی که با مراتب فوق مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود: 

        – شرایط مقرر در این مطلب

        – تعرفه های قابل انطباق

        – شرایط حمل مؤسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آنها جزیی از این شرایط محسوب می شود ( و دفاتر مؤسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده میشود) به استثنای موارد حمل بین نقطه ای در کشورهای متحد آمریکا یا کانادا به هر نقطه خارج از کشورهای یاد شده که تابع تعرفه های معتبر جاری در این کشورها است.

۴- نام حمل کننده را میتوان به اختصار در بلیط هواپیما درج نمود. نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه ها – شرایط حمل، مقررات با برنامه های پرواز حمل کننده قید شود. نشانی حمل کننده، فرودگاه مبدا خواهد بود که در مقابل اولین حرف نام اختصاری حمل کننده در بلیط هواپیما درج میشود. نقاط توقف مورد توافق به قرار مندرجه در شرایط بلیط هواپیما یا به شرح مندرجه در برنامه های پروازی حمل کننده در مسیر حمل مسافر خواهد بود. حملی که به موجب این شرایط وسیله چندی حمل کننده متوالی صورت گیرد، یک پرواز تلقی خواهد شد.

۵- هنگامی که یک موسسه حمل و نقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی موسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت به صدور بلیط هواپیما با رسید توشه بنماید.این عمل را صرفاً از جنبه نمایندگی انجام می دهد.

۶- هر گونه رد مسؤلیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان، حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل استفاده شده و نیز شامل کارگزاران (کارکنان) نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

۷- توشه حمل شده به موجب این شرایط به ارائه دهنده رسید توشه تحویل داده می شود. چنانچه به توشه خسارتی وارد شده باشد شکایت کتبی باید فوراً پس از کشف خسارت و منتهی ظرف ۷ روز و در صورت تاخیر ، باید ظرف ۲۱ روز از تاریخ تحویل توشه، به حمل کننده تسلیم گردد. (در مورد حمل و نقل غیر بین المللی به تعرفه ها با شرایط حمل رجوع شود.)

۸- حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و توشه او در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه های پروازی با جای دیگر تضمین نمی شود و جزئی از این شرایط به شمار نمیرود. حمل کننده می تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان با هواپیما اقدام و در صورت لزوم نقاط توقف درج شده در این شرایط را تغییر داده یا حذف نماید. برنامه پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

۹- مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافر بوده و باید کلیه اسناد خروج ورود و سایر مدارک لازم را ارائه نماید و در راس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

۱۰- هیچ کارگزار، مستخدم با نماینده حمل کننده اجازه تغییر، اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد این قرارداد را ندارد.

بلیط هواپیما و مقررات آن
بلیط هواپیما

 

اخطاریه های مهم و قابل توجه

استرداد بهای بلیط هواپیما ذخیره جا به منظور انصراف از مسافرت و یا تغییر وقت پرواز مشروط به رعایت و انجام شرایط مشروحه زیر است که قسمتی از شرایط قرارداد محل مسافر توسط شرکت هواپیمایی را در خطوط داخل کشور تشکیل میدهد.

  1. مسافر باید در موقع خرید بلیط هواپیما پروازی را که به آن مسافرت میکند تعیین و جای خود را ذخیره کند.
  2. حضور مسافر در فرودگاه مربوطه در ساعتی که از طرف آن تعیین میشود یا ۹۰ دقیقه قبل از پرواز ضروری است، پرواز هواپیما به علت تاخیر حضور مسافر در فرودگاه به تعویق نخواهد افتاد.
  3. شرکت هواپیمایی در قبال اشیا گران قیمت، پول، جواهرات، مدارک شخصی و… که در داخل بار چک شده باشد مسؤلیتی ندارد لذا اصلح است مسافر اینگونه موارد را با خود به داخل هواپیما حمل نماید.
  4. درخواست لغو جای ذخیره شده به منظور تغییر پرواز یا انصراف از مسافرت با رعایت موارد ۴، ۵، ۶، ۷ و با ارائه بلیط هواپیما در ساعت کار به یکی از مراکز زیر میسر است:

      الف) تا ساعت ۱۲ ظهر قبل از پرواز در دفاتر فروش هواپیمایی و یا نمایندگان کل فروش آن شرکت و یا آژانس فروشنده بلیط هواپیما نظیر الهام سیر.

     ب) در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز در دفاتر فروش هواپیمایی مربوطه  و یا نمایندگان کل فروش آن شرکت در شهر مبدا پرواز.

      ۵٫ در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ ظهر سه روز قبل از پرواز جای ذخیره شده را به هر علت لغو نماید. مبلغ پنج درصد (۵%) از بهای بلیط هواپیما کسر و بقیه بهای بلیط هواپیما و بقیه بهای بلیط هواپیما به مسافر قابل استرداد خواهد بود.

      ۶٫ در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ ظهر سه روز قبل از پرواز تا ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز جای ذخیره شده را به علت لغو و یا به بعد تغییر دهد مبلغ ده درصد (۱۰%) بهای بلیط هواپیما یکسره در مسیری که لغو و یا تغییر داده است کسر و بقیه بهای بلیط هواپیما به مسافر استرداد میگردد.

      ۷٫ در صورتی که مسافر تا ساعت ۱۲ ظهر قبل از پرواز تا سی دقیقه قبل از پرواز جای ذخیره شده را به هر علت لغو و یا به بعد تغییر دهد، مبلغ سی درصد (۳۰%) از بهای بلیط هواپیما یکسره در مسیری که لغو و یا تغییر داده است کسر و بقیه بهای بلیط هواپیما به مسافر استرداد میگردد.

      ۸٫ هر مسافری که حداکثر تا سی دقیقه قبل از پرواز مقرر برای استفاده از جای ذخیره شده در فرودگاه مربوطه حاضر نگردد، غایب و منصرف از پرواز محسوب و مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) از بهای بلیط استفاده نشده در مسیر مورد نظر کسر و بقیه بهای بلیط هواپیما قابل استرداد خواهد بود.

      ۹٫ در موارد زیر مقررات فوق جاری نخواهد بود و تمام بهای بلیط هواپیما خریداری شده به مسافر پس داده خواهد شد و هواپیمایی تعهد و مسؤلیت دیگری نخواهد داشت:

      الف) در صورت لغو پرواز مقرر.

       ب) در صورتیکه غیبت مسافر برای استفاده از جای ذخیره شده به علت تأخیر ورود هواپیمای دیگری مربوط به شرکت باشد ( پرواز واسطه connecting flight ) که طبق برنامه مذکور در زمانی که استفاده از پرواز مقرر امکان پذیر باشد به فرودگاه مبدأ برسد.

       ج) در صورت حذف فرود هواپیما در ایستگاهی که مسافر بایستی سوار شود.

 

 

چند خطی از الهام سیر

الهام سیر مجری برگزاری تور های تفریحی و گردشگری در داخل ایران و خارج از ایران، بلیط چارتر تور داخلی و تور خارجی تور استانبول تور آنتالیا و تور تفلیس

شما میتوانید برای اطلاعات پرواز و خرید بلیط هواپیما از آدرس charter.elham24.net استفاده نمایید

آخرین دیدگاه‌ها